Badania profilaktyczne kierowców amatorów i zawodowych. Możliwość przeprowadzenia badań
  • okulistycznych
  • laryngologicznych
  • neurologicznych i psychologicznych, których wyniki dają podstawę do wydania ostatecznej decyzji dopuszczajacej do dalszego wykonywania zawodu kierowcy